Klauzula zgody i informacyjna dla zlecenia

Informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zawarte w umowie (zleceniu), to jest: imię i nazwisko, PESEL, NIP, adres zamieszkania i prowadzenia działalności, numer telefonu i adres poczty elektronicznej w celu jej wykonania, a także w celu realizacji uprawnień stron wynikających z tej umowy oraz w celach rachunkowych i podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b), c) i lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od dnia wystawienia faktury, chyba że jest uzasadniona potrzeba dalszego przetwarzania tych danych np w celu dochodzenia roszczeń.

Państwa dane możemy udostępniać innym podmiotom w sytuacji, kiedy korzystacie Państwo z gwarancji producenta. W tej sytuacji warunkiem skorzystania z gwarancji jest przekazanie danych zawartych w umowie producentowi sprzętu. Jeżeli producent ma siedzibę poza granicami kraju, Państwa dane mogą zostać przekazane do krajów trzecich UE. Administrator może ponadto powierzyć przetwarzanie danych podmiotom wykonującym na jego rzecz usługi. Lista tych podmiotów dostępna jest u Administratora.

Informujemy, iż przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.

Przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych w umowie (zleceniu) jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkować będzie niemożnością zawarcia umowy.

Administratorem danych jest P.U.P. Agromix Sp. z o. o. z siedzibą w Rojęczynie.

Kontakt w sprawie danych możliwy jest pod adresem dane osobowe@agromix.agro.pl